Základní informace o fakultě


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: O fakultě
Vydáno dne 23. 05. 2013 (206850 přečtení)Univerzita Jana Evangelisty Purkyně má historii ve Vyšší pedagogické Škole založené roku 1954. Poté se tato Vyšší pedagogická škola roku 1959 změnila na Pedagogický institut a následně v roce 1964 byla vytvořena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem.

V listopadu 1989 se začaly odvíjet nové dějiny vysoké školy. V roce 1991 snahy vedení Pedagogické fakulty vyvrcholily založením Univerzity J. E. Purkyně. Univerzita je od této doby tvořena Pedagogickou fakultou, Fakultou životního prostředí a Fakultou sociálně-ekonomickou. Poslední dvě fakulty měly při svém vzniku akreditován bakalářský studijní program. V dnešní době mají obě fakulty také inženýrské studium.

V roce 1993 se z Pedagogické fakulty vyčleňuje skupina pedagogů a je založen Institut výtvarné kultury. Tento institut získává v roce 2000 statut Fakulty užitého umění a designu a vytváří čtvrtou fakultu univerzity.

S přijetím nového Zákona o vysokých školách na jaře 1998 dochází k zásadním změnám v životě vysokých škol, týká se to jak organizace a postavení, tak i oblasti financování. V souvislosti s novým vysokoškolským zákonem došlo k organizačním změnám také na naší univerzitě.

Od 1. 12. 1998 se v rámci Univerzity J. E. Purkyně zřizují dva ústavy, z nichž jeden je Ústav techniky a řízení výroby.

Ústav techniky a řízení výroby (ÚTŘV) vzniká z katedry technické výchovy Pedagogické fakulty. Je vyvrcholením snah o otevření technicky orientovaných studií na univerzitě. Tento krok můžeme také chápat jako snahu univerzity garantovat vzdělání celého regionu včetně oblasti průmyslové výroby.

1.9.2006 se Ústav techniky a řízení výroby mění na Fakultu výrobních technologií a managementu.

Od 1.9.2017 se Fakulta výrobních technologií a managementu mění na Fakultu strojního inženýrství.

Fakulta připravuje v současné době technicko-ekonomické pracovníky v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Strojírenská technologie, bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství a bakalářském studijním programu Energetika.

Činností fakulty není jen vzdělávací a pedagogická činnost, ale také práce vědecká a výzkumná. Na poli vědy a výzkumu zaznamenávají akademičtí pracovníci úspěchy, které prezentují na konferencích a v odborné literatuře.


Fakulta strojního inženýrství je členem:
Okresní hospodářská komora
Česká společnost strojírenské technologie
Společnost vědeckotechnických parků ČR
Česká technologická platforma
Sdružení automobilového průmyslu
Rada vysokých škol
Svazu průmyslu a dopravy ČR