Programy EU

Informace o projektech EU jsou průběžně uveřejňovány na zabezpečených stránkách Integrovaného manažerského informačního systému UJEP (IMIS). Ty jsou dostupné pro zaměstnance UJEP po přihlášení v Hlavní nabídce > Projekty EU. Zde jsou dostupné Aktuality, Pravidla a pokyny pro předkládání projektů EU na UJEP , Přehled odkazů na informační zdroje k projektům financovaným z prostředků EU, Databáze projektů EU na UJEP a Statistiky o projektech.

2017


V rámci programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko řeší fakulta v letech 2017-2019 projekt "POKROK.digital - Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace digital". Více informací naleznete zde.....

2014


Decentralizovaný projekt na rok 2014 „EDIMARE - Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na FVTM“. Koordinující vysokou školou je UJEP, která zapojila do tohoto projektu FVTM. Doba na řešení projektu je plánována na 1/14 – 4/15.
Hlavním cílem projektu je komplexně zrekonstruovat a modernizovat prostory budovy „H“ nacházející se v kampusu UJEP. Projekt zajistí konečnou rekonstrukci budovy „H“, a to rekonstrukcí zejména uvolněného prostoru po centru informatiky UJEP (CI) a prostor v podkroví budovy „H“. Využitím rekonstruovaných prostor dojde k navýšení plochy využitelné pro potřeby FVTM v celé budově „H“. Rekonstrukcí budovy „H“ vznikly 2 modernizované učebny, 2 nové laboratoře, 2 modernizované laboratoře a modernizované komunikační prostory. Projekt si dává za cíl také získání kancelářských prostor pro doktorandy v denním studiu. Přínosem rekonstrukce bude i to, že v budově „H“ vznikne komplexní zázemí pro výuku technických a materiálových předmětů, ucelený výzkum a vývoj v oblasti technologií a materiálů a kancelářské prostory v jedné budově.

Od roku 2011 se na FVTM řeší centralizovaný projekt SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol (SPINET) (9/2011 – 8/2014), kde je FVTM partnerem, koordinátorem projektu je Společnost vědeckých parků ČR. Celkový rozpočet projektu je 26,7 mil Kč, z toho pro FVTM bylo vyhrazeno 1,3 mil Kč.
Partnery projektu jsou: Univerzita Palackého v Olomouci, Technologické inovační centrum s. r. o., Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s., BIC Brno spol. s r.o., Univerzita Hradec Králové, Mendelova univerzita v Brně, Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Projet má za cíl posílit spolupráci mezi partnery a cílovou skupinou za využitím komunikačních platforem. Projekt je zaměřen na vyhledávání, rozvíjení a podporu inovační aktivity cílové skupiny na českých vysokých školách a vědeckotechnických parcích s cílem jejich vyšší uplatnitelnost v aplikační sféře. Tím přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Projekt bude velice jedinečný, neboť svým geografickým dopadem postihuje celou Českou republiku.

2013


Projektem, který propojuje součásti UJEP je společný projekt „MEVAPOX Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP“, kde je zúčastněna PřF jako koordinátor projektu, FVTM a Fakulta životního prostředí UJEP. Doba řešení projektu je 4/2013 – 6/2015, celková dotace pro UJEP 30,7 mil. Kč.
Cílem projektu je inovace studijních programů přírodovědných oborů zaměřená zejména na vytvoření mezioborových vazeb, potřebných pro praktické využití poznatků v materiálovém výzkumu i v průmyslové praxi. Rozvoj týmové spolupráce, schopnost multidisciplinárního přístupu, mezioborová komunikace. Spolupráce s experty v různých oborech. Zefektivnění výuky a odstranění duplicit ve výuce. Podpora praxe. Vytváření mezioborových řešitelských týmů. Cílovou skupinou jsou studenti UJEP. Absolvováním inovovaných studijních programů studenti lépe využijí získané poznatky v praxi, z toho plyne lepší uplatnění na trhu práce. Zapojením odborníků z praxe získají studenti cenné kontakty s budoucími zaměstnavateli. Další cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci a postdoktoranti PřF, FVTM a FŽP UJEP, kteří absolvují v rámci projektu cyklus seminářů „Materiálový výzkum na UJEP“. Studenti se budou účastnit stáží u zahraničních partnerů i potencionálních zaměstnavatelů v ČR.

2012


V roce 2012 UJEP zahájila řešení celouniverzitního projektu v programu OPVK „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, na němž participují všechny fakulty univerzity. Součástí řešitelského týmu je i FVTM. Celková částka pro projekt je 32 mil Kč, doba řešení 6/2012 – 4/2015.
Projekt je zaměřen na komplexní řešení organizace a podmínek studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na naší univerzitě. Centrum by mělo fungovat na celouniverzitní úrovni a bude zajišťovat koordinační, konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou podporu pro tyto studenty a bude spolupracovat s jednotlivými pracovišti na univerzitě.

FVTM se dále podílela na řešení celouniverzitního projektu „Otevřená univerzita, otevřená věda“ (doba řešení 7/2012 – 6/2014) s celkovým rozpočtem 24,7 mil Kč.
V rámci projektu šlo o popularizaci výsledků UJEP v oblasti vědy a výzkumu, které se realizovaly jako např. „Dny vědy“ zaměřené na popularizaci badatelských výsledků UJEP, „Oborové dny“ zaměřené na popularizaci badatelských výsledků UJEP v konkrétních vědních oborech, „Dny otevřených dveří“ zaměřené na popularizaci výsledků tvůrčí činnosti získaných ve spojení se studiem, případně „Popularizace badatelských výsledků UJEP na veletrzích vzdělávání“ (např. na Gaudeamu v Brně) zaměřené na žáky a studenty i mimo ústecký region.

Dalším mezifakultním projektem je postdoktorský projekt financovaný z OPVK 2.3 „Materiály a lidské zdroje pro životní prostředí“. Koordinátor projektu je Fakulta životního prostředí, doba řešení projektu 2/2012 – 3/2015, celkové náklady 5 mil. Kč.
Podstatou projektu je vytvoření dvou pozic pro postdoktorandy, jedné na Fakultě životního prostředí (FŽP) a druhé na Fakultě výrobních technologií a managementu (FVTM). Postdoktorandi se stanou součástí existujících výzkumných týmů pod vedením zkušených mentorů na zmíněných fakultách.


V roce 2014 se FVTM zapojila do projektu OPVK Věda pro život, život pro vědu (VĚŽ), společného projektu sedmi vysokých a středních škol. Doba řešení je 1/2014 – 6/2015. Celkový rozpočet projektu je 16,5 mil. Kč.

Přehled řešených projektů


V roce 2014 byl zahájen po několikaletém úsilí projekt OP VAVPI Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na FVTM – EDIMARE č. CZ.1.05/4.1.00/11.0260. Projekt v prioritní ose 4 v celkovém rozsahu 20 728 323 Kč. Projekt se zabývá komplexní rekonstrukcí a modernizací prostor budovy "H" nacházející se v kampusu UJEP. Zajistí konečnou rekonstrukci budovy "H" rekonstrukcí uvolněného prostoru po centru informatiky UJEP (CI), prostor v podkroví budovy "H", komunikačních prostor a učeben, vybudováním laboratoří v přízemí a dokončením odizolování budovy proti vodě. Více ZDE .

V roce 2009 byl na základě zkušeností s obdobným projektem z roku 2008 do OP ŽP 3.2 předložen a následně schválen projekt na zateplení fakultní budovy Na Okraji. Projekt má název "Snížení energetické náročnosti výukové a administrativní budovy FVTM UJEP", řešitel Mgr. Černý. Realizace projektu začala v listopadu 2010.

V roce 2009 bylo podáno několik projektů, z nichž nejvýznamnější byl do OP VK 2.2 , "Inovace studijních programů na Fakultě výrobních technologií a managementu", řešitel prof. Holešovský, rozpočet 11,8 mil. Kč. Tento tříletý projekt byl po drobných úpravách přijat a je od září 2010 postupně realizován. Více informací zde.

V roce 2008 byl řešen na fakultě projekt OP ŽP 3.2 s názvem "Snížení energetické náročnosti provozu laboratorně-dílenského areálu FVTM UJEP", s rozpočtem 3,9 mil. Kč. V rámci projektu bylo provedeno zateplení budovy ZV, výměna oken a dveří a rekonstrukce a zateplení střechy objektu. Řešitelem byl Mgr. Černý.

Do OP VK 2.3 byl v roce 2008 podán a následně i schválen tříletý univerzitní projekt "To je věda, seznamte se - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje", řešitelka PhDr. Chvátalová. Fakulta na něm participuje formou přednášek, prezentacemi výzkumu v laboratořích a v minulosti již osvědčenou školou techniky doplněnou o modul Technika je věda a Konferenci techniky. Projekt je určen výhradně žákům a studentům ZŠ a SŠ. Více informací o fakultní části projektu je dostupných zde a všechny informace i o ostatních částech projektu na stránkách Teen Age University.

Z dotačního titulu OP VK 2.2 byl UJEP v roce 2008 schválen tříletý projekt" POsilování Kompetencí vysokoškolských pracovníků pro ROzvoj Konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji" (ve zkratce POKROK) paní rektorky doc. Ritschelové. Sestává ze 4 modulů, přičemž do dvou z nich je fakulta zapojena. Projekt je určen, jak jeho název napovídá, na rozvoj lidských zdrojů a znalostí pracovníků UJEP. Více informací o projektu naleznete na stránkách projektu POKROK.

V minulosti byl v přípravě také fakultní projekt do OP VaVpI 4 s názvem "Výstavba vzdělávací infrastruktury pro FVTM". O získání finančních prostředků na záměr vybudovat nový objekt pro FVTM v areálu ústeckého kampusu (podle studie SIAL) bude i nadále usilováno. Ať ji ve formě programového financování nebo jako projekt financovaný ze strukturálních fondů EU.

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS