Základní informace o fakultě

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně má historii ve Vyšší pedagogické Škole založené roku 1954. Poté se tato Vyšší pedagogická škola roku 1959 změnila na Pedagogický institut a následně v roce 1964 byla vytvořena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem.
V listopadu 1989 se začaly odvíjet nové dějiny vysoké školy. V roce 1991 snahy vedení Pedagogické fakulty vyvrcholily založením Univerzity J. E. Purkyně. Univerzita je od této doby tvořena Pedagogickou fakultou, Fakultou životního prostředí a Fakultou sociálně-ekonomickou. Poslední dvě fakulty měly při svém vzniku akreditován bakalářský studijní program. V dnešní době mají obě fakulty také inženýrské studium.

V roce 1993 se z Pedagogické fakulty vyčleňuje skupina pedagogů a je založen Institut výtvarné kultury. Tento institut získává v roce 2000 statut Fakulty užitého umění a designu a vytváří čtvrtou fakultu univerzity.

S přijetím nového Zákona o vysokých školách na jaře 1998 dochází k zásadním změnám v životě vysokých škol, týká se to jak organizace a postavení, tak i oblasti financování. V souvislosti s novým vysokoškolským zákonem došlo k organizačním změnám také na naší univerzitě.

Od 1. 12. 1998 se v rámci Univerzity J. E. Purkyně zřizují dva ústavy, z nichž jeden je Ústav techniky a řízení výroby.

Ústav techniky a řízení výroby (ÚTŘV) vzniká z katedry technické výchovy Pedagogické fakulty. Je vyvrcholením snah o otevření technicky orientovaných studií na univerzitě. Tento krok můžeme také chápat jako snahu univerzity garantovat vzdělání celého regionu včetně oblasti průmyslové výroby.

1.9.2006 se Ústav techniky a řízení výroby mění na Fakultu výrobních technologií a managementu.

Od 1.9.2017 se Fakulta výrobních technologií a managementu mění na Fakultu strojního inženýrství.

Fakulta připravuje v současné době technicko-ekonomické pracovníky v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Strojírenská technologie, bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství a bakalářském studijním programu Energetika.

Činností fakulty není jen vzdělávací a pedagogická činnost, ale také práce vědecká a výzkumná. Na poli vědy a výzkumu zaznamenávají akademičtí pracovníci úspěchy, které prezentují na konferencích a v odborné literatuře.


Fakulta strojního inženýrství je členem:
Okresní hospodářská komora
Česká společnost strojírenské technologie
Společnost vědeckotechnických parků ČR
Česká technologická platforma
Sdružení automobilového průmyslu
Rada vysokých škol
Svazu průmyslu a dopravy ČRInformaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS