Rozvojové programy MŠMT

Odkaz na informace o Rozvojových programech na stránkách MŠMT.


Vyhlášení­ rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015


doc Vyhlášení­ institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2015
doc Vyhlášení­ centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015
doc Dlouhodobý záměr MŠMT


Rok 2013


V roce 2013 byl na FVTM řešen centralizovaný projekt s názvem „Vytvoření podmínek pro komplexní výuku magisterských a doktorských studentů se zaměřením na kovové materiály“. Koordinující vysokou školou vyla VŠCHT a zúčastněné školy byly UJEP, ZČU, TUL, ČVUT. Částka vyhrazena pro UJEP FVTM byla téměř 2,6 mil. Kč.
Cílem tohoto projektu bylo vytvoření a) sítě mezi pracovišti jednotlivých studentů formou vzájemných exkurzí a společně vyučovaných laboratoří pro magisterské studenty a výměnných laboratorních kurzů pro doktorandy. V projektu se využívá personální a technické zázemí v oblasti chemie kovových materiálů, geometrie řezných nástrojů (UJEP Ústí nad Labem), hodnocení struktury materiálů za pomoci metalografie, mikroskopie včetně pokročilých metod analýzy obrazu (TU v Liberci) a diagnostiky materiálů a mechanismů porušování materiálů (ČVUT). Investiční náklady projektu byly vloženy do doplnění a modernizace přístrojového vybavení na úroveň využívanou v současnosti v průmyslu a výzkumných institucích v tomto oboru.

Integrovaný rozvojový projekt „Integrované týmy/13“ - Makroskopické a mikroskopické vlastnosti materiálů byl společným projektem FVTM a Přírodovědecké fakulty UJEP. Doba řešení 1/2013 – 12/2013, celkové náklady projektu 85 tis. Kč.
Vědeckovýzkumná činnost interdisciplinárního týmu, složeného z pracovníků fakulty Přírodovědecké (PřF) a fakulty Výrobních technologií a managementu (FVTM) zahrnovala jak aplikovanou část výzkumu (FVTM), tak výzkum základní (PřF) a týkala se celého materiálového výzkumu obou fakult. V tomto projektu byly zapojeny katedry fyziky, biologie a informatiky z PřF a katedry technologií a materiálového inženýrství, elektrotechniky a energetiky z FVTM.

Rok 2012V roce 2012 byl na FVTM řešen projekt s názvem „Meziuniverzitní vzdělávací centrum analýzy materiálů“. Jedná se o centralizovaný projekt, jehož koordinující vysoká škola byla VŠCHT Praha. Rozpočet celého projektu byl 23,4 mil. Kč, pro UJEP FVTM bylo vyhrazeno 8,2 mil. Kč.
Projektu byl zaměřen na vytvoření meziuniverzitního vzdělávacího laboratorního centra zaměřeného na analýzu materiálů. V centru participují materiálově zaměřené ústavy – Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT Praha a Katedra technologií a materiálového inženýrství FVTM UJEP v Ústí nad Labem. Centrum pokrývá komplexně analýzu kovových materiálů, v rámci výuky a laboratorních prací, činnosti zahrnující odběr vzorků materiálů, jejich chemickou analýzu a mikroanalýzu, metalografické zpracování, detailní analýzu struktury pomocí světelné a elektronové mikroskopie a analýzu výsledních vlastností materiálů. Většina zařízení potřebných pro činnost centra je umístěna na VŠCHT Praha a UJEP je plně k dispozici. V rámci projektu bylo pracoviště vybaveno transmisním elektronovým mikroskopem (VŠCHT Praha) a rastrovacím elektronovým mikroskopem (UJEP Ústí nad Labem). Tato zařízení jsou využita ve výuce a laboratorních pracích bakalářského a magisterského studia obou VŠ zaměřených na strukturní a chemickou analýzu materiálů.

Rok 2011


Pro rok 2011 byly na MŠMT podány dva projekty.

Jeden integrovaný univerzitní, decentralizovaný, zacílený na rozvoj přístrojového vybavení, kdy se fakulta podílí částí pro vybavení laboratoří technologií, jmenovitě zařízením: spektrometr, poloautomatická bruska a poloautomatický mikrotvrdoměrný systém pro přípravu vzorků materiálu. Celková hodnota investičního zařízení je 2,1 mil. Kč.

Druhý projekt je centralizovaný, s názvem "Zvýšení praktických znalostí studentů strojírenské technologie a zvýšení zájmu o studium", podaný společně s ČVUT Praha, v celkové požadované dotaci téměř 10 mil. Kč.
Anotace: Projekt řeší výrazné zlepšení materiálového zajištění výuky na pracovišti ČVUT Fakultě strojní v Praze a UJEP Fakultě výrobních technologií v Ústí nad Labem. Nákup zařízení vytvoří možnost zlepšení praktické výuky tak, že studenti část absolvují na pracovišti v Praze a část v Ústí nad Labem při vyšším využití zařízení a specializaci vyučujících. Obdobným způsobem budou zařízení využita pro vypracování diplomových a disertačních prací. Studenti budou část práce nebo celou práci vytvářet na pracovišti, které bude pro danou specializaci vybaveno. Pracoviště FS ČVUT se zaměří na frézování rovinných a tvarových ploch při klasických i progresivních metodách, pracoviště v Ústí nad Labem na obrábění rotačních ploch a další úpravy povrchu zejména progresivními metodami. Projekt bude využit i k propagaci oboru pro zvýšení zájmu o technické studium.

Závěrečná zpráva z projektu "Zvýšení praktických znalostí studentů strojírenské technologie a zvýšení zájmu o studium" ke stažení

Rok 2010


Pro rok 2010 byl podán projekt s názvem "Laboratoř měření hluku, zrychlení a vibrací, laboratoř výměny tepla" s celkovou dotací 3.250 tis. Kč. Projekt je nyní ve fázi posuzování přijetí o němž bude rozhodnuto do ledna 2010. V rámci projektu budou zařízeny vybavením dvě sdílené laboratoře UJEP.
Laboratoř pro měření hluku je koncipována jako víceúčelová. Pro měření hluku a zrychlení bude využívána jedna jednotka pro zpracování signálu s příslušným softwarem a příslušenstvím pro měření hluku (mikrofony) a zrychlení (piezoelektrické snímače). Součástí laboratoře bude rovněž optický laserový vibrometr na měření vibrací a šíření vln v izotropních a ortotropních materiálech. Součástí bude i řídící počítač.
Laboratoř pro měření přestupů tepla bude vybavena počítačem řízeným zdrojem tepla s kontrolní jednotkou a sadou výměníků tepla různých konstrukcí, včetně míchané nádoby.
Univerzita dosud nedisponuje kvalitním zařízením pro měření hluku, zrychlení a vibrací, které by umožňovalo provádět podrobnou analýzu naměřených hodnot (např. FFT analýzu). Rovněž tak nemá k dispozici zařízení pro názornou výuku přestupů tepla. Uvedené zařízení bude implementováno do výuky Mechaniky,Termomechaniky, Techniky prostředí, Tepelné techniky, Technické mechaniky, Diagnostiky, Obnovitelných zdrojů energie, Fyziky a dalších předmětů. Tím dojde ke zkvalitnění a zatraktivnění studovaných předmětů a zvýšení zájmu studentů o tyto obory.

Rok 2009


Pro rok 2009 byl řešen pod hlavičkou fakulty jeden decentralizovaný rozvojový projekt.

Název projektu: "Multioborový software pro výpočtové modelování a simulace"
Číslo projektu/Program/Podprogram: 13/3/1/-

Řešitel: Ing. Hrala, FVTM UJEP
Spoluřešitelé: Ing. Vysloužil, FVTM UJEP, Bc. Povolný, FVTM UJEP

Celková využitá dotace projektu: 843,5 tis. Kč

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen do oblasti zlepšení softwarového vybavení pro multifyzikální účely. Z dotace na RP byl pořízen balík simulačního SW Comsol Multiphysics, dále SW Nastran, Patran, Marc, Adams a Easy 5 dodávaný v balíku MSC Software University MD FEA and Motion Bunde. Software je multilicenční, s minimálním počtem 30 uživatelů a plovoucími licencemi, pořízen v síťové verzi s podporou serverového řešení přidělování licencí, s možností sdílení na celé UJEP. Pořízené SW vybavení se využívá ve výuce při realizaci nabízených studijních programů od akademického roku 2009/2010.

Rok 2008


V roce 2008 nebyl na FVTM UJEP řešen žádný rozvojový projekt MŠMT.

Rok 2007


V roce 2007 to byl řešen jeden decentralizovaný rozvojový projekt s podílem Přírodovědecké fakulty UJEP.
Fakulta výrobních technologií a managementu byla dále zapojena do společného projektu Přírodovědecké fakulty UJEP.

Název projektu: "Podpora rozvoje přístrojového vybavení na UJEP"
Číslo projektu/Program/Podprogram: 146/8/a

Řešitel: prof. Holešovský, FVTM UJEP
Spoluřešitel: RNDr. Moravec, PřF UJEP

Celková dotace projektu: 8.810 tis. Kč

Anotace projektu:
Projekt řeší zvýšení kvality výuky stávajících a zejména nově akreditovaných studijních programů a oborů na přírodovědné a technicky zaměřené fakultě univerzity. Obě uvedené fakulty vznikly v roce 2006 a bylo nutno zajistit jejich rychlý rozvoj zejména v oblasti praktické přípravy studentů v laboratoří což je pro zaměření studia jedním z nejdůležitějších atributů.

Zařízení bylo určeno k vybavení laboratoří fyziky, materiálů a diagnostiky strojů (celková výše dotace 7.500 tis. Kč).

Dodatečně na základě souhlasného stanoviska MŠMT byly převedeny do projektů další prostředky z pozastaveného projektu rektorátu UJEP. Tyto prostředky neinvestičního charakteru byly určeny k vybavení všech laboratoří, drobnými pomůckami a zařízeními (celková výše 1.310 tis. Kč).

Název projektu: "Popularizace přírodovědných a technických oborů v rámci severočeského regionu se zaměřením na žáky základních a studenty středních škol"
Číslo projektu/Program/Podprogram: 149/9/b

Řešitel: RNDr. Dvorníková, PřF UJEP
Spoluřešitel za FVTM: Mgr. Janovec, FVTM UJEP

Celková dotace projektu: 700 tis. Kč

Anotace projektu (část FVTM):
Zorganizování "Letní školy techniky 2007". V termínu 4. – 8. 7. 2007 byla na FVTM UJEP zorganizována zájmová škola techniky, jako soubor pěti kurzů, ve kterých se žáci základních a netechnických středních škol poutavou a praktickou formou seznámili se zajímavými oblastmi techniky z jiného, než obvyklého školského pohledu. Kurzy se konaly v profesionálně vybaveném prostředí školních dílen fakulty a v jejich okolí pod dohledem vysokoškolských pedagogů. Celá akce byla pro účastníky zdarma, a každý si z jednotlivých kurzů odnesl praktický výstup v podobě výrobku, fotografie, apod.

Rok 2006


V roce 2006 byl řešen jeden samostatný rozvojový projekt a participovalo se na jednou celouniverzitním projektu

Název projektu: "Realizace laboratoře výpočetní techniky pro podporu výuky předmětů studijního programu 2303 Strojírenská technologie a e-learningu."
Číslo projektu/Program/Podprogram: 186/3

Řešitel: Bc. Jan Povolný, Mgr. Jan Černý, FVTM UJEP

Celková dotace projektu: 518 tis. Kč

Anotace projektu:
Výstupem projektu byla zabezpečená laboratoř výpočetní techniky vybavená 15 kancelářskými PC propojenými datovou metalickou sítí o rychlosti 1 Gbit/s a připojenými do vyšších datových infrastrukturních celků UJEP. Jednotlivá pracoviště byla vybavena operačním systémem Windows XP a kancelářským balíkem MS Office. Součástí laboratoře je síťová laserová tiskárna, datový projektor a mobilní projekční plocha.

Název projektu: "Rozvoj eLearningových informačních systémů UJEP – portál edu.ujep.cz "
Číslo projektu/Program/Podprogram: 186/4a

Řešitel: . Bronislava Palíková, CI UJEP
Spoluřešitel:Mgr. Jan Černý, FVTM UJEP
Celková dotace projektu: 5 013 tis. Kč

Anotace projektu:
Projekt řeší vytvoření jednotného celouniverzitního vstupního portálu eLearningových systémů UJEP – edu.ujep.cz. Připravovaný portál řeší informační podporu studentů a autorů vzdělávacích kurzů, vytvoření univerzitní databáze multimediálních a textových komponent, SW a HW podporu autorů, včetně podpory tvorby eLaerningových kurzů. Cílem je začlenění UJEP do eLaerning komunity ČR (vazby na projekty sdružení Cesnet a jiné). Projekt podporuje rozvoj informačního systému a vzdělávání na UJEP. Projekt je základním kamenem e-univerzity UJEP.

Rok 2005V roce 2005 byly řešeny čtyři samostatné rozvojové projekty.

Název projektu: " Navazující Ing. Studijní program „Strojírenská technologie“
Číslo projektu/Program/Podprogram: č.709/1b

Řešitel: Doc. Ing. František Holešovský

Celková dotace projektu: 344 tis. Kč

Anotace projektu:
Tento víceletý projekt byl zaměřen na obecnou podporu rozšíření nabídky studijních programů na ÚTŘV, přípravu navazujících inženýrských studijních programů ke stávajícím bakalářským programům. Přípravu rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřadem práce v Ústí nad Labem a přípravu dalších bakalářských studijních programů dle požadavků regionu.

Název projektu: " Zajištění nezbytné multimediální podpory výuky, pomocí zařízení využívajících nejmodernějších technologií.."
Číslo projektu/Program/Podprogram: č.709/4/1e

Řešitel: Mgr. Jan Černý

Celková dotace projektu: 794 tis. Kč

Anotace projektu:
Cílem projektu je zajistit pro výuku, počínaje akademickým rokem 2005/2006, podporu multimediálními prostředky a jejich připojení k univerzitní datové síti. Výstupem projektu je zabezpečení výuky nezbytnými audiovizuálními prostředky s podporou připojení a přístupu těchto zařízení k vysokorychlostní univerzitní síti. Připravení nezbytné technické zázemí pro velice progresivní metodu výuky pomocí e-learningu. Laboratoř ICT byla posílena o 2ks výkonných PC.

Název projektu: " Realizace opatření k bezpečnosti provozu strojů a přístrojů laboratorně- dílenského komplexu“
Číslo projektu/Program/Podprogram: č.307/1e

Řešitel: Phdr. Jaroslav Zukerstein Ph.D.

Celková dotace projektu: 179 tis. Kč

Anotace projektu:
Výstupem projektu bylo zabezpečení laboratorně-dílenského komplexu z hlediska bezpečného provozu strojů, technických zařízení a přístrojů tak, aby vytvářel zázemí pro kvalitní a bezpečné studium výše zmíněných oborů bakalářského a magisterského studia.

Název projektu: " Realizace zkvalitnění didaktické, metodické a praktické stránky vzdělávacích programů při výuce fyziky a mechaniky“
Číslo projektu/Program/Podprogram: č.308/1a

Řešitel: Ing. Ladislav Stančík

Celková dotace projektu: 261 tis. Kč

Anotace projektu:
Projekt řešil zajištění výuky fyziky a mechaniky názornými pomůckami pro zkvalitnění a zefektivnění výuky těchto náročných předmětů.

Rok 2004


V roce 2004 byly řešeny dva pokračující samostatné rozvojové projekty.

Název projektu: " Strojírenská technologie."
Číslo projektu/Program/Podprogram: č.305/1b

Řešitel: Doc. Ing. František Holešovský
Celková dotace projektu: 400 tis. Kč

Anotace projektu:
Tento víceletý projekt byl zaměřen na obecnou podporu rozšíření nabídky studijních programů na ÚTŘV, přípravu navazujících inženýrských studijních programů ke stávajícím bakalářským programům. Přípravu rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřadem práce v Ústí nad Labem a přípravu dalších bakalářských studijních programů dle požadavků regionu.

Název projektu: " Příprava prezenčního bakalářského studijního programu Výtvarná umění, studijního oboru „Design strojírenských výrobků“ na ÚTŘV UJEP
Číslo projektu/Program/Podprogram: č.304/1b

Řešitel: Ing. Tomáš Hrala

Celková dotace projektu: 800 tis. Kč

Anotace projektu:
Projekt se zabýval vznikem nového prezenčního bakalářského studijního programu 8206 R Výtvarná umění, studijního oboru „Design strojírenských výrobků“. Vytvoření podmínek pro jeho realizaci a dostatečné materiální zabezpečení studia.

Rok 2003


V roce 2003 byl řešen jeden pokračující rozvojový projekt a jeden samostatný.

Název projektu: " Strojírenská technologie."
Číslo projektu/Program/Podprogram: č.177/1b

Řešitel: Doc. Ing. František Holešovský

Celková dotace projektu: 300 tis. Kč

Anotace projektu:
Tento víceletý projekt byl zaměřen na obecnou podporu rozšíření nabídky studijních programů na ÚTŘV, přípravu navazujících inženýrských studijních programů ke stávajícím bakalářským programům. Přípravu rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřadem práce v Ústí nad Labem a přípravu dalších bakalářských studijních programů dle požadavků regionu.

Název projektu: " Příprava prezenčního bakalářského studijního programu Výtvarná umění, studijního oboru „Design strojírenských výrobků“ na ÚTŘV UJEP
Číslo projektu/Program/Podprogram: č.202/1b

Řešitel: Ing. Tomáš Hrala

Celková dotace projektu: 350 tis. Kč

Anotace projektu:
Projekt se zabýval vznikem nového prezenčního bakalářského studijního programu 8206 R Výtvarná umění, studijního oboru „Design strojírenských výrobků“. Vytvoření podmínek pro jeho realizaci a dostatečné materiální zabezpečení studia.

Rok 2002


Název projektu: " Strojírenská technologie."
Číslo projektu/Program/Podprogram: č.

Řešitel: Doc. Ing. František Holešovský

Celková dotace projektu: 621 tis. Kč

Anotace projektu:
Tento víceletý projekt byl zaměřen na obecnou podporu rozšíření nabídky studijních programů na ÚTŘV, přípravu navazujících inženýrských studijních programů ke stávajícím bakalářským programům. Přípravu rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřadem práce v Ústí nad Labem a přípravu dalších bakalářských studijních programů dle požadavků regionu.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS