Služby pro studenty

Konzultační hodiny

Standardní službou pro studenty fakulty v případě neporozumění probírané problematiky při výuce a následném samostudiu jsou konzultace s vyučujícím. Na konzultaci je potřeba přicházet připraven a se zcela konkrétním problémem k řešení. Konzultace neslouží k nahrazení neúčasti na přednáškách či cvičeních. Konzultovat lze dále i závěrečné bakalářské či diplomové práce. Každý vyučující má povinnost poskytnout konzultaci v pevně stanovených hodinách či po dohodě. Mimo dohodnutý či stanovený termín může studenta požadujícího konzultaci odmítnout.
Konzultační hodiny jsou k náhledu pod odkazy ústavů ÚTM a ÚSE v sekci dokumenty.

Mohlo by se hodit


dwg Blok razítko FVTM UJEP
dwg Blok rámeček ISO A4
dwg Blok rámeček ISO A3
dwg Blok rámeček ISO A2
dwg Blok rámeček ISO A1
dwg Blok rámeček ISO A0
dwg Blok kusovník FVTM UJEP
dwg Vychozí výkresy
pdf Výkresový arch A3
pdf Výkresový arch A4
pdf Bibliografické citace


Studijní literatura

Knihovna


Vědecká knihovna UJEP komplexně zajišťuje zdarma knihovnické a informační služby pro studenty všech fakult i forem studia, akademické pracovníky a zaměstnance UJEP (shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu). Knihovna se nachází v areálu kampusu, v nejvyšším patře budovy K (budova na sloupech). V rámci knihovny působí Evropské dokumentační středisko, které zpřístupňuje publikace Evropské unie. V prostorách knihovny se také nachází knižní fond Rakouské knihovny, která je součástí mezinárodní sítě rakouských odborných knihoven a středisek.
Knihovní služby zajišťuje kolektiv knihovnic a informačních pracovnic; návštěvník může využít i samoobslužné zařízení Self¬check k půjčení či návratový automat k vracení knihy. Četné služby jsou možné bez osobní návštěvy knihovny – přístup k nim je z webových stránek Vědecké knihovny UJEP (knihovna.ujep.cz). Zde jsou umístěny odkazy do intranetové a internetové sítě, především do společného on-line katalogu (arl.ujep.cz) s možností vyhledávání, objednávek, rezervací, prodlužování výpůjček; odkazy do přehledů diplomových a bakalářských prací (od roku 2008 včetně plných textů), do přehledu odebíraných periodik, do měsíčních přehledů nově získaných publikací, do Knihovního řádu VK, fotogalerie atp.
Pro akademické pracovníky a studenty UJEP je knihovnou zprostředkován přístup do mnohých světových elektronických informačních zdrojů (rozsáhlé bibliografické a plnotextové databáze, např. Web of Science, Scopus, Elsevier Science Direct, EBSCO Academic Search Complete, Cambridge a Oxford Journals Online ad.). Volný přístup do intranetu je z celé počítačové sítě UJEP (včetně kolejí) a po přihlášení je možný vzdálený přístup i z domova a ze zahraničí.
Pro neformální komunikaci s ostatními uživateli služeb VK je vítané využít stránky Vědecké knihovny UJEP na populární sociální síti Facebook.
Vědecká knihovna organizuje v průběhu akademického roku četné pořady (autorská čtení, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Noc literatury) a prezentace (např. využívání jednotlivých informačních databází UJEP), vystavuje autorská díla měsíce a zpřístupňuje tematické putovní výstavy. Ve svých prostorách umožňuje studium v individuálních i skupinových studovnách i v relaxačních koutcích s přístupem k prezenčnímu fondu knih a časopisů.
Nahlížení do on-line katalalogu ARL

Knihkupectví


V roce 1992 založila Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem knihkupectví spojené s prodejem skript, sborníků a monografií ze své ediční produkce pro studenty i pedagogy. Nejen pak pro ně, ale i pro odbornou veřejnost nabízí knihkupectví široký sortiment publikací z pedagogiky, psychologie, sociologie, filosofie, historie, jazykovědy, literární vědy, politologie a ekonomie. Skripta, sborníky, studie a monografie UJEP je možné objednat i elektronicky.

Pro širokou veřejnost je dále určena náročnější beletrie, kulturní časopisy a knihy o umění.

Zájemci mohou využít i službu objednání skript z jiných univerzit.


Ubytování a stravování

Student má možnost využívat ubytovacích a stravovacích služeb, zajišťovaných správou kolejí a menz. Koleje které se nacházejí nejblíže fakulty v městské čtvrti Klíše nesou označení K1 a K2 asi 200 m od budovy NO, 1 km od objektu ZD a 800 m od objektu KH.
Více informací naleznete na stránkách Správa kolejí a menz UJEP.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS