Interní metodika SGS

Pravidla poskytnutí a čerpání podpory na studentské grantové projekty vychází ze dvou hlavních dokumentů:
1. Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum schválený vládou ČR ze dne 17. 8. 2009
http://www.msmt.cz/vyzkum/pravidla-pro-poskytovani-ucelove-podpory-na-specificky

2. Směrnice rektora č. 5_2018
Směrnice rektora č. 5_2018
K eliminaci nejčastějších chyb v přihláškách a průběžných/závěrečných zprávách projektů SGS byla vytvořena interní metodika SGS:

Obecná část


 • Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu musí být alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu, tzn. studentů musí být minimálně tolik jako ostatních členů v týmu – jedná se o studentský grant.

 • V případě, že navrhovatelem grantu je doktorand, je vždy členem řešitelského týmu jeho školitel, který je rovněž na přihlášce uveden jako příkazce operace.

 • Studenti zapojení do projektu musí být uváděni jako spoluautoři publikací (při respektování zásad dobré praxe pro publikační činnost). Studenta je třeba nahlásit do číselníku databáze OBD. Ve výstupech grantu uvede řešitel, že publikace vznikla za podpory projektu SGS v rámci specifického VŠ výzkumu na FSI UJEP.

 • Výsledky vykazované do OBD jsou vázány na typ zdroje financování S = specifický vysokoškolský výzkum.

 • Výstupy musí být na přihlášce uvedeny za každý rok řešení.

Ekonomická část • V rozpočtu projektu nelze vyčlenit prostředky na režii pracoviště.

 • Rozpočet projektu musí být plně vyčerpán v daném kalendářním roce.

 • Rozpočet projektu nesmí být překročen.

 • Jakékoliv změny v čerpání a složení řešitelského týmu musí být předloženy tajemnici fakultní grantové komise ke schválení GK FSI.

 • Čerpání projektu musí být dokončeno do účetní uzávěrky měsíce listopadu daného roku. Jinak hrozí riziko, že akce se nestihne proplatit v daném roce a bude započtena do dalšího kalendářního roku – tudíž bude pro řešitele v daném roce řešení projektu nevykazatelná!!

 • Finanční zpráva z EO o čerpání prostředků projektu v daném roce (tzn., že řešitel musí do tohoto termínu mít přidělenou dotaci vyčerpanou) – se odevzdává tajemnici grantové komise fakulty do 30. 12. daného roku.

 • Do celkových způsobilých osobních nákladů se započítávají i veškeré odvody (zdravotní, sociální a úrazové pojištění, odvod do sociálního fondu apod.), viz tab.


Způsobilé osobní náklady: mzdy, OON (DPP, DPČ) a stipendia

Mzdové náklady je nutné uvádět v přihlášce i na žádosti o proplacení EO včetně odvodů. Na přihlášce i žádosti o proplacení EO se vždy uvede do závorky „včetně všech odvodů“.

Ostatní osobní náklady (OON – DPČ, DPP) obsahují opět částky vyjádřené v Kč nesnížené o zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky, tj. hrubé částky. Je opět nutné uvést do závorky „včetně všech odvodů“.

Stipendia jsou celé částky bez jakýchkoliv odvodů. Ve stipendiu může být zahrnuto cestovné pro studenty – vyplácí se formou stipendia.

Podíl způsobilých osobních nákladů všech studentů (stipendia) v řešitelském týmu musí činit v porovnání s celkovými způsobilými osobními náklady projektu více než 75%.

(Stipendia celkem/Celkové_zp._osobní_náklady_projektu) * 100 > 75 [%]

Ze studentského grantového projektu není možný nákup investičního majetku.

Způsobilé náklady pro rozpočet projektu

 

Způsobilé osobní náklady

 1. Mzdy (včetně odvodů)
 2. Stipendia (včetně cestovného studentů) musí činit více než 60% celkových osobních nákladů na projekt
 3. OON (DPP, DPČ včetně všech odvodů)

Materiálové náklady

Spotřební materiál, drobný hmotný majetek (do 40 tis. Kč/kus), nákup literatury apod.

Náklady na služby

Údržba a opravy zařízení využívaného v rámci řešení projektu, licence, semináře, kurzy, bankovní služby, poštovné, překlady, tisk , vložné na konferenci, telefonní služby apod.

Cestovní náklady

Cestovní náklady mohou být studentům vypláceny formou mimořádného stipendia.

Doplňkové náklady

Pojištění přístrojů, kurzové ztráty.

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS