Patenty a užitné vzory

Směrnice rektora UJEP č. 5/2010 sjednocuje jednotný postup při ochraně a uplatnění práv k nehmotným statkům (duševnímu vlastnictví), a to zejména průmyslových práv, autorských práv, jakož i dalších práv vztahujících se k duševní činnosti v oblasti vědeckovýzkumné, průmyslové, umělecké a literární popř. v dalších oblastech na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Směrnice rektora č. 5/2010 k realizaci práv průmyslového vlastnictví a autorských práv na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Průvodní list k průmyslovému vlastnictví k přihlášce užitného vzoru, průmyslového vzoru, zlepšovacího návrhu, vynálezu, patentu


V rámci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti na UJEP byly Úřadem průmyslového vlastnictví uděleny tyto patenty:ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Úřad průmyslového vlastnictví udělil dne 22. 10. 2014 Fakultě výrobních technologií a managementu patent č. 304847 na vynález „Způsob broušení obrobků z hliníkových slitin pro dosažení vysoké jakosti povrchu“. Původcem patentu je doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. z katedry technologií a materiálového inženýrství.
Podstatou patentu je způsob broušení obrobků z hliníkových slitin pro dosažení vysoké jakosti povrchu, při kterém se obrobek opracovává v prostředí tvořeném polysyntetickou kapalinou s koncentrací 3 až 7 %, brousicím kotoučem se zrnem zeleného karbidu křemíku velikosti menší než 200 μm v pojivu umělé pryskyřice s obvodovou rychlostí obrobku v rozmezí 20 až 30 m.min-1, přičemž řezná rychlost brousicího kotouče se pohybuje v rozmezí 35 až 40 m.s-1, rychlost radiálního posuvu při zapichovacím broušení mezi 0,07 až 0,13 mm.min-1 nebo rychlost podélného axiálního posuvu mezi 0,01 až 0,04 m.min-1.

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Úřad průmyslového vlastnictví udělil dne 2. 7. 2014 Fakultě výrobních technologií a managementu patent č. 304633 na vynález „Zařízení pro únavové zkoušky ohybem“. Konstrukce zařízení je dílem Ing. Tomáše Vysloužila, Ph.D. a prof. Ing. Milana Apetaura, DrSc.
Toto zařízení slouží ke studii únavového chování součástí s vrubem, kdy oblast vlivu integrity povrchu ve vztahu jednotlivým konstrukčním prvkům vrubového charakteru je nutno poznat a pochopit z hlediska mechanizmu změn této oblasti. Toto poznání může přinést ekonomické úspory a také zabránit řadě havárií strojních součástí. Hlavním předmětem studie je zatěžování cyklickým ohybem, které probíhá na speciálním, nově vyvinutém zatěžovacím zařízení. Zařízení má vyměnitelné příruby s různě velkou hodnotou excentricity. Tato excentricita určuje velikost zařízení vrubu. V průběhu zkoušky jsou snímány hodnoty svislé a vodorovné síly a jejich průběh. Na základě toho lze vyhodnotit vznik prvního porušení v kořeni vrubu a celkově lze hodnotit vliv výroby vrubu na jeho životnost.

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Úřad průmyslového vlastnictví udělil dne 16. 01. 2012 Fakultě výrobních technologií a managementu užitný vzor č. 23266 na technické řešení „Zařízení pro zatěžování povrchové vrstvy materiálu“. Původcem patentu je prof. Dr. Ing. František Holešovský z katedry technologií a materiálového inženýrství.

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS