LaboratořeLABORATOŘE ÚSTAVU TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ


Laboratoře Ústavu technologií a materiálů se nacházejí v budově H Fakulty strojního inženýrství v ulici Pasteurova 7 v Ústí nad Labem. Je zde mimo jiné umístěno 13 laboratoří a dílen. Tyto prostory slouží k realizaci výuky studentů prezenčního studia, pro řešení závěrečných prací studentů a pro realizaci experimentů studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků Ústavu technologií a materiálů.


Sídlo laboratoří a dílen Ústavu technologií a materiálů FSI v budově H v kampusu UJEP v Ústí nad Labem – pohled z ulice Pasteurova


Sídlo laboratoří a dílen Ústavu technologií a materiálů FSI v budově H v kampusu UJEP v Ústí nad Labem – pohled z kampusu UJEP1. Laboratoře fyziky a fyziky kovů


V laboratořích jsou např. přístroje pro přípravu prášků z nejrůznějších čistých kovů a jejich sloučenin (ve formě karbidů i oxidů). Pro prvotní fázi přípravy prášků je využíváno čelisťového drtiče. Pro samotnou přípravu prášků je následně využito dvojice kulových mlýnů. Separace jednotlivých frakcí získaného prášků je realizována za pomocí vibračního sítovacího stroje (o velikosti otvoru od 2mm do 20µm).

Dále jsou v laboratořích přístroje pro měření vybraných fyzikálních vlastností materiálu. Tyto přístroje slouží např. k měření tepelné roztažnosti materiálu (v rozsahu teplot od -60 do + 2000°C) a k měření tepelné a elektrické vodivosti.
Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): čelisťový drtič Retsch BB50, kulový mlýn Retsch PM100, vibrační síťovací stroj Retsch AS 200, dilatometr Linseis s vertikální komorou, přístroj pro stanovení tepelné vodivosti Linseis LFA 1000, sada pro analýzu vířivými proudy Olympus.
Kontaktní osoba: PhDr. Jan Novotný, Ph.D.

2. Laboratoř měření a metrologie


V laboratoři metrologie a měření lze provádět přesná měření hmotnosti, bezkontaktní měření rozměrů a úhlů na malých dílech (např. velikost opotřebení břitových destiček), kontaktní měření rozměrů a měření tvrdosti plastů podle Shore.
Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): Analytická váha, přesná laboratorní váha, Sada závaží 1 mg – 1 kg, měřící mikroskopy, přístroje pro Kontaktní měření rozměrů, Tvrdoměry ve stupnici A a D podle Shore
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.


3. Laboratoř analytických metod


Laboratoř je vybavena analytickými přístroji pro měření chemického složení pevných látek a to jak anorganického, tak i organického původu. Také je možné realizovat analýzu chemického složení kovových součástí nedestruktivně přímo v podmínkách reálného provozu (např. potrubí, reaktorové nádoby, apod.) prostřednictvím přenosného rentgenového spektrometru. Chemické složení pevných látek organického původu a hornin je možno analyzovat pomocí Ramanova spektrometru.

Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): Optický emisní spektrometr Bruker Q4 Tasman (vybaven bázemi Al, Fe, Cu), přenosný rentgenový spektrometr Innova Delta X, Ramanův spektrometr TSI ProRaman-L
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.4. Laboratoř metalografie


Vybavení laboratoře se primárně zaměřuje na dokumentaci makro a mikrostruktury analyzovaných vzorků z nejrůznější škály aplikací. Kromě stereomikroskopů pro dokumentaci makrostruktury a lomových ploch součástí je laboratoř vybavena řadou světlených mikroskopů, za pomoci kterých je možno analyzovat mikrostrukturu materiálu. Dále je laboratoř vybavena dvojicí konfokálních laserových mikroskopů (dosahujících větších zvětšení oproti optickým mikroskopům) pro analýzu mikrostruktury materiálu s možností 3D scanování povrchu, měřením drsnosti, obrazovou analýzou, atd. Jeden z konfokálních mikroskopů je navíc vybaven AFM modulem pro přesné měření charakteristik povrchových vrstev. Pro analýzu tvrdosti mikrotvrdosti jednotlivých strukturálních složek případně průběhu mikrotvrdosti je laboratoř vybavena trojicí mikrotvrdoměrů.

Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): stereomikroskopy Olympus SZX10, světelné mikroskopy Olympu BX 51, konfokální mikroskop Olympus LEXT OLS 3100 a OLS 5000 (s AFM modulem), mikrotvrdoměry (Mitutuyo, Shimadzu, Future - Tech)
Kontaktní osoba. doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
5. Laboratoř přesných měření


Vybavení laboratoře přesných měření je určeno k měření charakteristik povrchu zejména obrobených součástí. Pro analýzu povrchu je laboratoř vybavena dvojicí drsnoměrů, které jsou schopny stanovit řadu parametrů drsnosti povrchu včetně křivek P a R profilu a stanovení křivky materiálového nosného podílu (Abbot-Firestoneova křivka). Jeden z drsnoměrů je navíc vybaven profiloměrem pro stanovení profilu povrchu zkoumané součásti. Analýzu kruhovitosti (měření odchylky kruhovitosti) je v laboratoři možno realizovat prostřednictvím dvojice kruhoměrů.

Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): drsnoměry Hommel Tester T 8000 a T 2000, kruhoměry Hommel Tester Form 1000 a 4004, přístroj pro měření zbytkových napětí
Kontaktní osoba. Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.6. Laboratoř destruktivního zkoušení


Laboratoř je vybavena trhacím strojem Inspekt 100 (Hegewald und Paschke) s průtahoměrem na které je možno realizovat statickou zkoušku tahem (vzorků kruhového i obdélníkového průřezu), dále zkoušku tlakem, ohybem a zkoušky cyklického namáhání. Maximální síla v tahu či tlaku zařízení je 100 kN V laboratoři je dále možno měření tvrdosti dle Brinella a Rockwella. Za pomoci tribometru je dále možno stanovit koeficient tření nejrůznější škály materiálu a to i v kapalném prostředí.

Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): trhací stroj Inspekt 100, tvrdoměr Ernst AT 250X, tribometr Bruker TriboLab
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kraus

7. Laboratoř nedestruktivního zkoušení


Laboratoř se primárně zaměřuje na bezkontaktní měření v podmínkách reálné výroby prostřednictvím rychlostní kamery a termokamery. Termokamera je schopna záznamu v rozsahu teplot od -40°C do 2000°C. Rychlostní kamera je schopna dosáhnout snímkovací frekvence až 150 000 snímků za vteřinu. Je zde také k dispozici endoskop a přenosný tvrdoměr.
Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): rychlostní kamera FLIR, termokamera Olympus, endoskop IpleX FX, přenosný tvrdoměr Metaltester II
Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.8. Laboratoř elektronové mikroskopie


Laboratoř elektronové mikroskopie, která je vybavena dvojicí skenovacích elektronových mikroskopů Tescan Vega 3 (s různou velikostí komory) se zaměřuje na analýzu struktury a mikrostruktury materiálu. EDX analyzátory, jimiž jsou oba přístroje vybaveny, slouží k analýze chemického složení v rámci mikrostruktury materiálu. Za pomoci vybavení této laboratoře je možno kromě dokumentace mikrostruktury materiálu ve vysokém zvětšení (až 500 000x) odhalit možnou příčinu vad zkoumaných vzorků (např. za pomoci analýzy chemického složení vměstků v odlitcích). Pomocí EBSD detektoru, jímž je jeden z mikroskopů vybaven je možno analyzovat krystalografické charakteristiky povrchy zkoumaného kovového vzorku.

Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): skenovací elektronové mikroskopy Tescan Vega 3 (vybaveny SE a BSE detektory), EDX analyzátor Bruker a Oxford, EBSD detektor Oxford
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.9. Laboratoř koroze


Laboratoř koroze je vybavena korozní komorou pracující s atmosférou solné mlhy. V pracovním prostoru korozní komory je možno provést zatížení strojních součástí či celých sestav v atmosféře 5% roztoku NaCl v demineralizované vodě. Po expozici v řádu jednotek až tisíců hodin je možno vzorky dále analyzovat. Obvykle jsou vzorky po expozici analyzovány z pohledu měření tloušťky korozní vrstvy, případně charakteru vzniklých chemických sloučenin (prostřednictvím metod světelné a elektronové mikroskopie).

Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): korozní komora Liebisch, klimatická komora
Kontaktní osoba: doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D.
10. Laboratoř tepelných procesů


Laboratoř tepelných procesů slouží zejména pro přípravu experimentálních taveb realizovaných v rámci řešení závěrečných prací studentů všech tří stupňů studia. Dále se zde realizují experimenty v oblasti tepelného zpracovaní vybraných kovů (obvykle rovněž v rámci řešení závěrečných prací studentů všech tří stupňů studia).
Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): Pec LAC LMV 5/12, Pec L06V, Pec LAC K 70/13, Sušička BINDER
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
11. Laboratoř chemie


Tato laboratoř slouží především pro přípravu prostředků pro další použití při přípravě metalografických vzorků.
Kontaktní osoba: Ing. Tatjana Brovdyová, CSc.
12. Přípravna vzorků


Tato laboratoř slouží zejména pro přípravu metalografických vzorků v rámci výuky a řešení závěrečných prací studentů a experimentálních prací akademických pracovníků.
Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): leštička MTH Kompakt 1030, přesná pila MTH mikron 110, leštička poloautomatická SAPHIR 550+RUBIN
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Michnová


13. Dílna obráběcích procesů


Tato dílna slouží zejména pro přípravu vzorků experimentů v rámci řešení závěrečných prací studentů a experimentálních prací akademických pracovníků.

Příklady přístrojového vybavení (viz obr.): frézka FCM 16 CNC, univerzální frézka FP-16K, pásová pila, soustruh EMCOMAT-14S, CNC soustruh Doosan Lynx 220LM
Kontaktní osoba: doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS